Статут

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» (надалі – Організація) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка на основі спільності інтересів об’єднує громадян з інвалідністю, а також не інвалідів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, і діє на території всієї України відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод, цього Статуту.

1.2. Організація є нейтральною в релігійному і політичному відношенні і самостійно визначає форми і методи взаємин з політичними партіями та іншими громадськими об’єднаннями.

1.3. Місцеві осередки Організації в областях України, Автономній Республіці Крим                     (АР Крим), містах Києві та Севастополі здійснюють свою діяльність на підставі Статуту Організації і положень про місцеві осередки .

1.4. З моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку Організація є юридичною особою, має печатки, штампи, бланки, самостійний баланс, рахунки в банках, виступає учасником  цивільно-правових відносин, має власну символіку Організації.

Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Назва Організації:

повна назва на українській мові: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»;

скорочена назва: ВГОІ «ПСІ».

Повна назва на російській мові: Всеукраинская общественная организация инвалидов «Правозащитное сообщество инвалидов»;

Скорочена назва на російській мові: ВООИ «ПСИ»

Повна назва на англійській мові:  All-Ukrainian Public Organization of Disabled persons «Human rights community of disabled persons»;

1.6. Місцезнаходження Організації: 01054 м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 5,офіс №405-406.

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Організації є: задоволення та захист законних, соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями  є:

 • розбудова Організації як лідера громадського підприємницького та робітничого руху громадян з інвалідністю в Україні;
 • Сприяння впливу на економічне та соціальне життя в Україні;
 • Сприяти розвитку соціального підприємництва в Україні;
 • Сприяти розвитку правового захисту інвалідів;
 • Сприяти усуненню перешкод діяльності підприємств громадських організацій інвалідів, а також громадян з інвалідністю, які працюють або є суб’єктами підприємницької діяльності,
 • Сприяти мінімізації ризиків, пов’язаних з підприємництвом та забезпеченням отримання сталого прибутку;
 • Сприяти співпраці з органами державної влади всіх рівнів у вирішенні питань соціального захисту, професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів;
 • Сприяти формуванню позитивного сприйняття підприємництва людей з інвалідністю суспільством;
 • надання допомоги членам Організації з різних питань їх діяльності;
 • Сприяти підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності на підприємствах громадських організацій інвалідів;
 • Сприяти попередженню порушення прав інвалідів;
 • створення інформаційних баз та сприяння доступу членів Організації до вже існуючих;
 • запобігання та вирішення суперечок між членами Організації;
 • сприяння збереженню цілісності майна та корпоративних структур членів Організації;
 • сприяння інвалідам у зайнятості та працевлаштуванні, як на підприємствах громадських організацій інвалідів, так і на вільному ринку праці;
 • сприяння розвитку підприємницької діяльності серед інвалідів та підприємств громадських організацій інвалідів;
 • співпраця з міжнародними організаціями та іноземними об’єднаннями громадян, мета та завдання яких є тотожними меті та завданням Організації.

2.3. Напрямками діяльності з метою виконання статутних завдань в установленому законом порядку є:

 • взаємодія з Президентом України, Кабінетом Міністрів України, органами законодавчої та виконавчої влади при вирішенні проблем діяльності підприємств громадських організацій інвалідів, інвалідів, які працюють, а також інвалідів, що є суб’єктами підприємницької діяльності, співробітництво із суспільними об’єднаннями, що діють в інтересах інвалідів;
 • участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів, пов’язаних із соціальним захистом інвалідів шляхом внесення пропозицій до органів влади;
 • сприяння реалізації представницьких функцій підприємств громадських організацій інвалідів, інвалідів, які працюють або є суб’єктами господарювання, а також працюючих інвалідів через участь у колегіях, робочих групах, експертних радах, міжвідомчих комісіях тощо, які утворюються для реалізації функцій відповідних органів, а також у інших формах, що не суперечать чинному законодавству України;
 • розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм з професійної, трудової і соціальної реабілітації інвалідів, а також благодійних програм, створення відповідних закладів, установ, що не суперечать чинному законодавству України;
 • координація дій членів Організації, місцевих осередків, щодо виконання зобов’язань, взятих ними на себе відповідно до цього Статуту;
 • участь у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства України;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» з питань вирішення проблем інвалідів;
 • проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, що розроблені сторонніми підприємствами, установами та організаціями, а також органами влади;
 • сприяння підприємствам громадських організацій інвалідів у пошуку партнерів;
 • здійснення консультативної та організаційної підтримки іншим громадським об’єднанням;
 • створення місцевих осередків Організації на території України;
 • заснування своїх  друкованих  видань  та  інших  засобів  масової  інформації,  здійснення у встановленому порядку редакційно-видавничої діяльності;
 • розвиток міжнародних контактів і зв’язків Організації з аналогічними іноземними організаціями;
 • здійснення господарської діяльності шляхом заснування госпрозрахункових підприємств, установ із статусом юридичної особи для виконання Статутних завдань Організації;
 • надання інформації членам Організації про свою діяльність.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли                  18 років, визнають і виконують Статут Організації, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети Організації, в тому числі:

– громадяни з інвалідністю, що є  суб’єктами підприємницької діяльності;

– громадяни  з інвалідністю, що працюють на підприємствах громадських організацій інвалідів, або на підприємствах іншої форми власності;

– громадяни не інваліди, що працюють або мають бажання працювати у сфері сприяння діяльності інвалідів, працевлаштування та зайнятості інвалідів.

3.3. Колективними членами Організації можуть бути:

– колективи підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;

– колективи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  підпорядкованості та розташування, що працюють або мають бажання працювати у сфері  сприяння діяльності інвалідів, працевлаштування та зайнятості інвалідів;

– колективи громадських організацій та їх об’єднань, колективи галузевих організацій промисловців і підприємців, колективи інших неприбуткових організацій, в тому числі міжнародні, які прийняли рішення про вступ до Організації.

Колективні члени Організації реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

3.4. Прийом членів здійснюється місцевими осередками Організації відповідно до заяви фізичної особи або заяви та відповідного рішення колективного члена який викладається у вигляді рішення Загальних зборів працівників підприємств, установ та організацій, установчих конференцій, зборів акціонерів, засновників чи учасників товариств, а також в інших формах, не заборонених чинним законодавством  України.  Прийом може здійснювати Рада Організації за поданням одного з її членів з обов’язковим наступним інформуванням про це відповідного місцевого осередку Організації.

3.5.Прийняття у члени Організації здійснюється Правлінням, Радою Організації або місцевим осередком за умови:

 • подання заяви    індивідуального   члена, або   рішення   керівного   органу   колективу підприємства, установи, організації колективного члена;
 • визнання положень установчих документів Організації;
 • визнання цілей Організації;
 • сприяння діяльності Організації.

3.6. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності, незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

3.7. Член Організації може бути виключений в наступних випадках:

– за власним бажанням;

– за невиконання або неналежне виконання вимог цього Статуту;

– за невиконання рішень керівних органів Організації;

– за перешкоджання своїми діями або бездіяльністю досягненню мети та реалізації статутних завдань Організації;

– за втрату зв’язків з Організацією.

Рішення про виключення члена Організації приймає орган, що прийняв рішення про прийом у члени Організації.

Рада Організації або Правління розглядає питання про виключення члена Організації за поданням Голови Організації.

Виключення із членів Організації може бути оскаржено:

– до Правління Організації;

– до Ради Організації;

– до З’їзду Організації.

3.8. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Організації чи окремими угодами між Організацією та його членами.

3.9 Облік членів Організації здійснюється місцевими осередками Організації. Місцеві осередки здійснюють реєстрацію і ведуть облік членів, що знаходяться на їхній території. Місцеві осередки АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя узагальнюють дані по обліку членів у своєму регіоні.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени Організації мають право:

– брати участь у роботі керівних органів Організації;

– обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

– брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів Організації, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;

– звертатися до Правління або Ради Організації та отримувати інформацію про результат розгляду звернення;

– брати участь в заходах та програмах, що реалізуються Організацією;

– публікувати свої матеріали в друкованих органах Організації;

– вносити пропозиції про нагородження членів Організації;

– вийти із складу Організації в порядку та на умовах, визначених цим Статутом.

4.2. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватися Статуту Організації та виконувати його вимоги;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– забезпечувати вiдповiдно до вимог цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов’язків;

– не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду статутній дiяльностi чи репутації Організації або  окремим членам;

– дотримуватись у відносинах з Організацією та її членами загальновизнаних правил та норм ділової етики;

– брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізації завдань Організації;

– здійснювати посильний внесок у діяльність та розвиток Організації в порядку, передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу Організації;

– брати участь у роботі органів та комітетів Організації.

 

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. З’ЇЗД ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.1. Вищим керівним органом Організації є З’їзд, який скликається один раз на 5 років Радою або за вимогою не менше 2/3 місцевих осередків Організації.

Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів на З’їзді Рада оголошує не пізніше, ніж за два місяці до дати проведення З’їзду.

5.1.2. Делегати З’їзду Організації обираються із числа членів Організації в порядку, визначеному положенням про  місцеві осередки.

5.1.3. При вирiшеннi питань на З’їзді кожний делегат має один голос.

5.1.4. До компетенції З’їзду належать:

– затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

– визначення основних напрямків дiяльностi Організації, затвердження його довгострокових програм, планів та звiтiв про їх виконання;

– обрання Голови, Правління, членів Ради Організації, Мандатної та Ревiзiйної комiсiї;

– розгляд та затвердження звітів Ради, Голови, Ревізійної та Мандатної комісії Організації, а також оцінка їх діяльності;

– прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Організації, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.

– здійснення управління та розпорядження майном та коштами Організації.

– визначення повноважень Правління по господарському управлінню майном та коштами Організації в період між З’їздами організації та засіданнями Ради Організації ;

З’їзд може приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації.

5.1.5. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів або їх представників.

Рішення З’їзду вважається правомочним якщо за нього  проголосувало більше половини делегатів, присутніх на З’їзді Організації, повноваження яких визнані Мандатною комісією З’їзду Організації.

5.1.6. Питання щодо прийняття рішення про ліквідацію Організації, призначення Лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу відносяться виключно до компетенції З’їзду і приймаються бiльшiстю у 2/3 голосів присутніх на З’їзді делегатів.

Регламент роботи З’їзду Організації та форма голосування визначається делегатами З’їзду Організації.

5.1.7. Позачерговий З’їзд Організації скликається Радою або на вимогу не менше 2/3 місцевих осередків Організації, якщо цього вимагають інтереси Організації в цілому.

Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів позачергового З’їзду Радою оголошує не пізніше, ніж за один місяць до дати проведення З’їзду.

Позачерговий З’їзд Організації не скасовує необхідність проведення чергового З’їзду в установлений термін.

Повноваження виборних органів і керівників Організації, якщо вони були переобрані на позачерговому З’їзді Організації, поширюються тільки до чергового З’їзду Організації.

5.1.8. На З’їзді Організації головує Голова Організації.

5.1.9. Підрахунок голосів на З’їзді Організації здійснюється Лічильною комісією, яка обирається З’їздом.

5.1.10. Рішення З’їзду оформлюється протоколом, який підписує головуючий на З’їзді.

 

5.2. РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.2.1. Керівництво діяльністю Організації у період між З’їздами здійснює Рада, яка формується З’їздом Організації строком на 5 років.

Рада Організації продовжує діяти до моменту обрання З’їздом Організації нового складу Ради.

5.2.2. До складу Ради входять:

– по одному представнику від кожного з місцевих осередків Організації, а також кожного колективу громадської організації із всеукраїнським статусом, який є членом Організації;

– Голова, Перший заступник Голови, заступники Голови Організації;

– інші особи, обрані З’їздом.

В разі виходу чи виключення члена з Організації, його повноваження (повноваження його представника) як члена Ради Організації припиняються автоматично.

Представники місцевих осередків та членів колективів всеукраїнських громадських організацій мають право змінити своїх представників в Раді Організації.

Нові голови місцевих осередків Організації, обрані в період між З’їздами, стають членами Ради Організації після затвердження їх З’їздом Організації.

Член Ради Організації, що входить до складу Ради за посадою, припиняє свої повноваження в Раді Організації  при звільненні з посади, незалежно від причин.

5.2.3. Рада:

– заслуховує інформацію Голови Організації;

– за поданням Голови обирає та звільняє Першого заступника Голови, заступників Голови Організації;

– забезпечує виконання рішень З’їзду Організації;

– координує та спрямовує діяльність Правління;

– визначає позицію Організації з основних питань сьогодення та вносить відповідні пропозиції З’їзду;

– координує та контролює роботу місцевих осередків та членів колективів всеукраїнських громадських організацій;

– може висловити недовіру голові місцевого осередку, що є підставою для позачергового скликання загальних зборів місцевого осередку для розгляду питання щодо доцільності подальшого перебування голови місцевого осередку на своїй посаді;

– приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови Організації за його заявою та призначає з числа членів Ради виконуючого обов’язки Голови Організації;

– приймає рішення про призупинення повноважень члена Ради;

– затверджує Положення про символіку Організації;

– приймає до Організації нових членів та виключає з числа членів Організації в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

– затверджує представників Організації у державних та міжнародних органах чи організаціях;

– обирає членів Правління та при необхідності проводить ротацію членів Правління;

– може делегувати частину своїх повноважень Правлінню.

5.2.4. Засідання Ради Організації скликається Правлінням по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Ради вважаються правомочним, якщо на них присутні не менше половини його членів.
Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі коли рішення не може бути прийняте у зв’язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Голови Організації.

Рішення  Ради оформлюється протоколом, який підписує Голова Організації.

 

5.3. ПРАВЛІННЯ

 

5.3.1. У період між засіданнями Ради Організації роботою керує Правління.

До складу Правління входять:

– Голова Організації та його Перший заступник;

– члени, обрані Радою Організації.

Загальна чисельність складу Правління визначається Радою Організації.

Засідання Правління скликаються Головою Організації за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал  і є чинним, якщо на них присутні більше половини її членів.

Рішення Правління приймається простою більшістю голосів.

У разі колі рішення не може бути прийнято у зв’язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Голови Організації.

5.3.2. Правління:

– організовує виконання рішень та завдань З’їзду та Ради Організації, Програми дій Організації;

– забезпечує виконання основних напрямків розвитку Організації, розглядає звіти регіональних відділень та функціональних комітетів з різних напрямків їх роботи;

– скликає засідання Ради Організації;

– приймає рішення про створення та ліквідацію підприємств, господарських товариств, установ, організацій зі статусом юридичної особи затверджує їх статути чи положення про них в установленому  законодавством порядку;

– затверджує кошторис Організації, встановлює розміри внесків, а також порядок їх сплати;

– утворює комітети  та інші робочі органи та затверджує положення про них, заслуховує звіти місцевих осередків про їх діяльність;

–  затверджує бюджет та плани соціально-економічного розвитку Організації;

– приймає рішення про представлення до Державних, Урядових та галузевих нагород активістів Організації;

– проводить господарське управління  майном та коштами Організації в межах повноважень визначених з’їздом організації;

– погоджує положення місцевих осередків Організації, зміни та доповнення до них;

– приймає рішення про заснування друкованих  видань, призначає їх головних редакторів;

– приймає рішення про вступ до Організації колективних членів;

– затверджує положення про Виконавчий апарат Організації, функціональні комітети Організації та інші положення, які регламентують поточну діяльність Організації;

– затверджує штатний розпис Виконавчого апарату Організації за поданням Голови Організації;

– обговорює і вирішує поточні питання діяльності Організації;

– затверджує правила, процедури, внутрiшнi документи, визначає та затверджує органiзацiйну структуру Організації;

– подає від імені Організації заяви та звернення до державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.

5.4. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.4.1. Голова Організації є вищою посадовою особою Організації.

Голова Організації обирається З’їздом строком на 5 років, пiдзвiтний йому та несе перед ним персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань та функцій.

5.4.2. Голова Організації:

– представляє Організацію в усіх установах та органiзацiях України та за її межами відповідно до завдань та мети діяльності;

– діє від iменi Організації без доручення;

 • має право першого підпису фінансових документів;
 • керує роботою Ради та Правління;

– організовує роботу Організації та Ради, несе персональну відповідальність за виконання рішень З’їзду;

– організує роботу органів Організації (комітетів, робочих груп Організації тощо), здійснює розподіл функцій між ними;

– здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю, веде господарче управління майном Організації, включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

– організовує ведення бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасну сплату податків та подання бухгалтерської та іншої звітності відповідно до чинного законодавства України;

– вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

– скликає засідання Правління та головує на засіданнях Ради та Правління, готує матеріали та пропозиції  на розгляд Ради та З’їзду;

– здійснює оперативне керівництво роботою Організації, забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Ради та З’їзду;

– вносить пропозиції Раді щодо обрання або звільнення Першого заступника Голови та заступників Голови Організації, здійснює розподіл функцій між ними;

 • приймає та звільняє з роботи працівників Виконавчого апарату, інших працівників; має право укладати трудові контракти з найманими працівниками Організації;
 • складає угоди та забезпечує їх виконання;
 • вчиняє правочини, підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні та всі інші документи від імені Організації;
 • видає накази, розпорядження, доручення в межах своєї компетенції;

– затверджує зразки печатки та штампів Організації;

– приймає рішення про нагородження та надання допомоги;

– веде особистий прийом членів Організації або їх уповноважених представників;

 • приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не входять до виключної компетенції З’їзду, Ради чи Правління.
 • призначає та звільняє керівників госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, засновником яких є Організація.
 • на засіданні Ради Організації звітує про проведену роботу;
 • виконує інші обов`язки.

5.4.3. У разі відсутності Голови його обов’язки виконує за посадою Перший заступник Голови, а в разі відсутності Першого заступника Голови – один з заступників Голови, про що видається відповідний наказ.

5.4.4. Заступники Голови Організації призначаються Радою за поданням  Голови Організації.

5.4.5. Чисельність та обсяг повноважень заступників Голови Організації визначається Радою Організації у штатному розкладі та відповідному положенні.

5.5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.5.1. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Організації та практичного забезпечення виконання рішень її керівних органів створюється Виконавчий апарат Організації.

5.5.2. Виконавчий апарат Організації забезпечує практичне виконання рішень З’їздів, Ради та  Правління, здійснює проведення заходів, веде облік місцевих осередків Організації та колективних членів. Організація діяльності Виконавчого апарату здійснюється згідно з Положенням, яке затверджується Правлінням.

5.5.3. Штатний розклад Виконавчого апарату затверджується Правлінням за поданням Голови Організації.

 

 1. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Місцеві осередки створюються для досягнення мети та виконання статутних завдань Організації в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

Положення про місцеві осередки Організації, в обов’язковому порядку погоджуються Правлінням.

6.2. Місцеві осередки Організації здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Організації та положеннями про них.

Положення цього Статуту щодо мети, завдань та членства в Організації мають бути включені до тексту положень місцевих осередків Організації.

6.3. Місцеві осередки Організації легалізуються згідно чинного законодавства шляхом повідомлення і не мають статус юридичної особи. Мають символіку організації та інші реквізити.

Рішення Місцевих осередків Організації щодо внесення змін та доповнень до положень про них, а також рішення про ліквідацію місцевого осередку мають бути погоджені Правлінням.

6.4. Місцеві осередки Організації можуть створюватися:

– за ініціативою Ради Організації;

– за ініціативою громадян України, колективів громадських організацій та їх об’єднань, що зареєстровані на території відповідної територіально-адміністративної одиниці, в межах якої створюється Місцевий осередок за погодженням з Правлінням;

6.5. Місцевий осередок Організації може бути ліквідовано рішенням Правління в наступних випадках:

– невиконання або неналежне виконання вимог цього Статуту;

– систематичне невиконання рішень керівних органів Організації;

– створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань Організації;

– систематична несплата Організації внесків на виконання статутних завдань.

– в інших випадках , що не суперечать чинному законодавству України.

Порядок реорганізації та ліквідація місцевого осередку погоджується з Правлінням.

6.6. Місцевий осередок зобов‘язаний брати участь у статутній діяльності Організації.

6.7. Взаємовідносини між керівними органами Організації та місцевими осередками Організації будуються на підставі принципів законності, рівноправності, гласності, самоврядування, демократизму, дотримання Статуту Організації, положення про місцеві осередки Організації, а також визнання обов’язковості рішень вищих керівних органів Організації.

Місцеві осередки мають право використовувати символіку Організації винятково для виконання своїх статутних завдань.

6.8. Місцеві осередки Організації співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

6.9. Місцеві осередки:

– сприяють участі у розробці державних регіональних і галузевих програм направлених на професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, а також програм розвитку місцевого підприємництва та інших;

– сприяють розвитку підприємництва, в т.ч. серед громадських організацій інвалідів у регіонах;

– сприяють об’єднанню і зміцненню технологічного, матеріально-технічного та інтелектуального потенціалу, професійного досвіду та інших ресурсів для створення необхідних правових, економічних, організаційних умов для розвитку підприємництва в регіонах;

– сприяють здійсненню відповідно до чинного законодавства діяльності, спрямованої на проведення економічних реформ, налагодження зовнішньоекономічних зв’язків, пошук іноземних партнерів та інвесторів, підготовку проектів законодавчих і інших нормативних актів щодо розвитку і захисту підприємництва;

– вносять до Ради Організації подання про нагородження тa відзнаку члена Організації та проведення соціальних заходів;
– сприяють розвитку  діяльності Організації фінансовою та майновою підтримкою.

6.10. Вищим керівним органом Місцевого осередку є їх загальні збори (конференція).
6.11. Повноваження Голови місцевого осередку полягають, зокрема, у наступному:
– керівництві поточною діяльністю місцевого осередку;

– виконанні рішень З‘їзду Організації, Голови та Ради Організації, загальних зборів (конференції) місцевого осередку;

– реалізації мети Організації та виконанні завдань відповідно до Статуту;

– вирішенні інших необхідних питань, пов‘язаних з діяльністю місцевого осередку відповідно до положення про місцевий осередок, які не входять до компетенції загальних зборів (конференції).

Голова місцевого осередку підзвітний загальним зборам місцевого осередку, Голові та Раді Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Голова місцевого осередку обирається з числа членів осередку, відкритим голосуванням, строком на п’ять років.

Голова місцевого осередку отримує довіреність від Голови Організації на особисте представництво інтересів Організації на території, на яку поширюється діяльність відповідного місцевого осередку.

Рада Організації може висловити Голові місцевого осередку Організації недовіру в наступних випадках:

– невиконання або неналежне виконання вимог цього Статуту;

– невиконання рішень керівних органів Організації або відповідного місцевого осередку Організації;

– створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань Організації;

– відкликання Головою Організації наданої Голові місцевого осередку довіреності на представництво інтересів.

6.12. В разі ліквідації місцевого осередку його Голова автоматично виключається зі складу Ради Організації.

 

 1. РЕВIЗIЙНА ТА МАНДАТНА КОМIСIЇ

7.1. Ревізію фінансової та господарської діяльності Організації, в тому числі діяльності його місцевих осередків, представництв та створених нею юридичних осіб, нагляд за дотримання ними вимог Статуту Організації та виконання рішень керівних органів Організації здійснює Ревiзiйна комiсiя.

7.2. Ревізійна комісія обирається З’їздом Організації із числа членів Організації, які не входять до складу Ради, Правління або Виконавчого апарату Організації, і підзвітна йому. Кількісний склад та повноваження Ревізійної комісії визначається З’їздом Організації.

7.3. Ревiзiйна комiсiя проводить ревiзiю та нагляд за виконанням рішень керівних органів Організації і звітує про їх результати перед З’їздом, Радою та Головою Організації.

7.4. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням, яке затверджується З’їздом.

7.5. Мандатна комісія обирається на З’їзді Організації і підзвітна йому. Кількісний та персональний склад Мандатної комісії визначається З’їздом організації.

7.6. Мандатна комісія:

– перевіряє повноваження делегатів З’їзду Організації;

– виконує інші функції, визначені цим Статутом, або спеціально делеговані З’їздом.

7.7. Рішення Мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

7.8. Керівництво роботою Ревізійної та Мандатної комісій здійснюють їх голови, які обираються зі складу комісій простою більшістю голосів членів відповідних комісій.

7.9. Рішення Ревізійної та Мандатної комісій оформлюються протоколом, який підписується Головою відповідної комісії та надається Голові та Раді Організації для відповідного реагування.
7.10. Голова Ревізійної комісії Організації має право брати участь у засіданнях Ради та Правління Організації з правом дорадчого голосу.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Майно Організації є її власністю.

8.2. Для виконання статутних завдань Організації здійснює права володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до його призначення, виступає позивачем та відповідачем в суді.

8.3. Організація вiдповiдає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути накладене стягнення.

8.4. Майно Організації належить їй на праві власності. У власності Організації можуть бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земельні ділянки, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

8.5. Організація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі здійснювати фінансування та надавати будь-яку іншу матеріальну, організаційну, інтелектуальну тощо підтримку іншим неприбутковим організаціям, мета діяльності яких аналогічна меті діяльності Організації.

8.6. Функціонування Організації здійснюється за рахунок власних коштів.

Джерелами цих коштів  є:

– кошти або майно, що надходять від проведення основної діяльності;

– благодійні внески;

– пасивні доходи;

– дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в рамках благодійної, в тому числі гуманітарної допомоги або технічної допомоги, що надаються згідно умов міжнародних угод, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються організації або через неї їх отримувачам згідно з законодавством з метою зниження рівня таких цін.

8.7. Організація може отримувати у володіння та користування майно, належне його членам, на умовах та в порядку, встановлених окремими угодами між Організацією та його членами.

8.8. Організація використовує належні йому майно та кошти на виконання статутних завдань та на здійснення відповідних виплат найманим працівникам Організації згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЛIКВIДАЦIЇ АБО РЕОРГАНIЗАЦIЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організацію може бути лiквiдовано в таких випадках:

– за рішенням З’їзду Організації;

– за рішенням суду.

9.2. У випадку лiквiдацiї Організації З’їзд призначає Лiквiдацiйну комiсiю та обирає її Голову. У разі лiквiдацiї Організації за рішенням суду, Лiквiдацiйна комiсiя призначається судом.

Після затвердження складу Ліквідаційної комісії З‘їзд Організації оголошує перерву на                 90 днів.

З дня прийняття З‘їздом рішення про ліквідацію Організації до Ліквідаційної комісії переходять всі повноваження по управлінню Організації.

Ліквідацію Організації Ліквідаційна комісія розпочинає з дня опублікування відповідного оголошення. Зміст оголошення визначається чинним законодавством України. Публікація повинна бути розміщена протягом десяти днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія протягом 90 днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію здійснює інвентаризацію та оцінку майна Організації, розрахунки з працівниками Організації та кредиторами, а також складає ліквідаційний акт разом з ліквідаційним балансом, який підписується всіма членами ліквідаційної комісії та затверджується Головою Організації. Підписи членів Ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі засвідчуються нотаріально.

Після затвердження ліквідаційного акту та ліквідаційного балансу Голова Ліквідаційної комісії уповноважується З’їздом на всі інші дії, що стосуються ліквідації Організації та розпорядження його майном відповідно до чинного законодавства України.

9.3. При ліквідації Організації майно, що залишилось після розрахунків з кредиторами, працівниками Виконавчого апарату Організації і державою, не може розподілятись між членами Організації, а передається іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховується до доходу державного бюджету України.

9.4. Реорганiзацiя Організації здійснюється за рішенням З’їзду. При реорганiзацiї Організації вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

 

 1. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням З’їзду Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості присутніх делегатів на З’їзді.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації згідно з чинним законодавством України.